Shihan Choyu Hentona

Shihan Choyu Hentona
HANSHI CHOYU HENTONA " SAIS"

miércoles, 14 de octubre de 2015

CURRICULUM DE KATAS DE OKINAWA KOBUDO
CURRICULUM DE KATAS DE OKINAWA KOBUDO

Currículum actual de Katas de Okinawa Kobudo que se entrenan en la Asociación Malagueña de Kobudo (AMAKO), aprendidos con Hanshi Choyu Hentona .

Katas desarrollados por Hanshi Hentona
9º Dan Okinawa Goju Ryu
9º Dan Okinawa Kobudo (linea Gran Maestro Shimpo Matayoshi)
  •     Katas de Bo
Kihon no Bo Shodan
Kihon no Bo Nidan
Kihon no Bo Sandan
Kihon no Bo Yondan
Kihon no Bo Godan
  •   Katas de Tonfa 
Kihon no Tonfa Ichi
Kihon no Tonfa Ni
Kihon no Tonfa San
Kihon no Tonfa Yon
  •  Katas Nunchaku 
Hasabana dai Ichi
Hasabana dai Ni
Hasabana dai San
Hasabana dai Yon 
  •  Katas de Sai 

Bashintui dai Ichi
Bashintui dai Ni
  •   Katas antiguos de Bo, Eku y Sai enseñados por Hanshi Hentona 
Choun no Kun
Shushi no Kun
Sakugawa no Kun
  • Kata de Eku (Remo) 
Shiki no Kun 
  •  Kata de Sai
Sinbaru no Sai
  • Katas Federacion de Okinawa 
Tonfa

Matayoshi no Tonfa dai Ichi
Matayoshi no Tonfa dai Ni

Sai

Nicho Sai
Sancho Sai

Juan Morales 
Dtor. Tecnico de AMAKO